Release notes (now only in Czech lanuage)

ASD WebSigner v2.1.1

NuGet Package
Image - realease notes
 • Doplněna podpora klientského prostředí Android.
 • Client runtime Doplněna podpora novějších verzí Linux (například Ubuntu 20.x), kde klientská aplikace nešla spustit.
 • Client runtime Doplněna podpora Mac OSX 10.15 Catalina a novější z důvodu vyžadování notarizace aplikace ze strany společnosti Apple.
 • Ověření kvalifikovaných certifikátů přes EU TSL. Pro tyto certifikáty již tedy nemusí být certifikáty jejich vydávajících CA nainstalovány v důvěryhodných CA na serveru.
 • Breaking change Metoda SignerBase.ValidateCertificateQualified byla v souvislosti s kontrolou certifikátů přes EU TSL nahrazena metodou ValidateQualifiedCertificate s jinou signaturou a jiným významem, viz. programátorská dokumentace.
 • Breaking change zrušeny obsolete metody z verze 2.0.0, viz bod „Nově je preferováno spuštění podepisování pomocí JS CallBack místo PostBack celé stránky na server….“ z předchozí verze 2.0.0. Z toho důvodu byla také protected metoda SignerBase.CreateSignatureSession změněna z virtual na abstract a public metody SignerBase.CreateSignatureSession na protected.
 • Zamezení zamrznutí okna klientské aplikace při hromadném podpisu pomocí HW Token.
 • Rozpad hlášení v indikátoru činnosti klientské aplikace při provádění podpisu na tři fáze (příprava dokumentů, podepisování, odeslání podpisů na server) pro lepší orientaci, co aplikace při delších časech provádění vlastně dělá.
 • Oprava chyby, kdy v případě, kdy jeden z nakonfigurovaných certifikátů ze souboru nebyl v danou chvíli dostupný nebo byl poškozený, tak došlo k pádu aplikace na chybu NullReferenceException. Chyba ohledně neošetření tohoto stavu vznikla ve verzi 2.0.0.
 • Ošetřen stav, kdy ve specifických verzí serverového prostředí docházelo k nestandardní serializaci dat zasílaných ze serveru na klienta, díky čemuž na klientovi docházelo k chybě ArgumentNullException.
 • Oprava chyby, kdy v případě, že na serveru nebyla nastavena konkrétní CultureInfo (byla nastavena např. InvariantCulture), tak klientská aplikace při spuštění skončila chybou ArgumentNullException. Nově je v takovém případě klientské aplikaci nastavena culture "en-US" (angličtina).
 • Opravena chyba, kdy při zadávání hesla k pfx nebo HW tokenu při použití numerické klávesnice místo zadaných číslic klávesnice prováděla posun kurzoru, jakoby numerická klávesnice byla vypnutá, přestože nebyla. Problém se týkal některých prostředí Linux a Mac OSX.
 • Opravena chyba, kdy docházelo k pádu klientské aplikace při dvou-faktorová autentizace na HW Token v prostředí Mac OSX.
 • Client runtime Opravena chyba, kdy instalace klienta na Mac OSX se tvářila ve vlastnostech aplikace stále jako verze 1.0.0.
 • Client runtime Změna názvu MSI instalace pro Windows z "ASD Web Signer Client" na "ASD WebSigner Client Runtime".
 • .NET Framework: Global.asax nezachytává chyby z ApiController. Proto do StartupSettings doplněna property ApiControllerExceptionCallback pro možnost registrace callback metody vyvolané při chybě na straně serveru. Jedná se pouze o doplnění možností odchycení chyby z WebSigner k obecnému řešení na úrovni GlobalConfiguration.Configuration.Filters s implementací ExceptionFilterAttribute. .Net Core: žádná změna, lze řešit standardní cestou ve starup pro odchycení chyb.